1. Urdhër Kryeministri “Për ngritjen dhe funksionimin e Komitetit Shumëpalësh mbi Partneritetin për Qeverisje të Hapur”
    2. Urdhër Kryeministri “Për disa ndryshime në Urdhrin Nr. 145, datë 20.12.2021 për ngritjen dhe funksionimin e Komitetit Shumëpalësh mbi Partneritetin për Qeverisje të Hapur”
    3. Shkresë e ministres së Shtetit për Standardet e Shërbimeve, për inicimin e procesit dhe marrjen e kontributeve nga ministritë e linjës për Planin e Veprimit 2022-2024
    4. Agjenda e takimit të parë të Komitetit OGP
    5. Konkluzionet Operacionale të mbledhjes së parë të Komitetit OGP
    6. Konkluzionet Operacionale te Mbledhjes se Komitetit Shumepalesh mbi Partneritetin per Qeverisje te Hapur
    7.Takimi i Komitetit shume-palesh mbi partneritetin per Qeverisjen e Hapur
    8. Buletini Mujor - Nentor 2022