Plani Kombetar i Veprimit 2020-2022

Përmbledhje e Planit Kombëtar të Veprimit të Shqipërisë (PKV) 2020-2022
Në këtë faqe do të gjeni të gjitha informacionet në lidhje me planin e ri të veprimit dhe angazhimet e hapura të qeverisë, zhvillimin e planit të ri të veprimit,
 se si shoqëria civile ndihmoi në formësimin e planit të ri dhe të gjitha dokumentet dhe të dhënat përkatëse.

Shënime shpjeguese për një përmbledhje të procesit të zhvillimit të planit të veprimit 2020-2022: Procesi i Metodologjisë dhe Zhvillimit
Si u strukturua procesi i ri i zhvillimit të planit të veprimit dhe metodologjia e përdorur për të përmirësuar procesin e hartimit. Ky seksion siguron aksesin në të gjitha dokumentet udhëzuese dhe modelet e krijuara për institucionet pjesëmarrëse publike si dhe përmbledhjen e dokumenteve shpjeguese dhe informacioneve nga takimet me ekspertë rajonalë të OGP-së që ndihmuan për të përmirësuar procesin ndërkohë.

Procesi i Bashkë-Krijimit
U bënë përpjekje të rëndësishme për të rritur mundësitë për përfshirjen e palëve të interesuara dhe për të mundësuar pjesëmarrjen e përmirësuar të publikut drejt bashkë-krijimit të planit të veprimit 2020-2022. Përfshihen materialet në lidhje me të gjitha iniciativat dhe mjetet - nga sondazhet parakonsultative te takimet konsultative - për të rritur angazhimin e palëve të interesuara. Për një përmbledhje të procesit të bashkë-krijimit, kjo pjesë gjithashtu ofron qasje në dokumentet përmbledhëse shpjeguese.

Komponentët / Zonat e Politikave të Planit Kombëtar të Veprimit 2020-2022

Kjo pjesë ofron më shumë detaje mbi zhvillimin e angazhimeve brenda secilës fushë të fokusit të politikave. Kjo pjesë përfshin të gjitha materialet e përdorura në procesin e bashkë-krijimit për secilin komponent, përfshirë burimet e dhëna palëve të interesit dhe të gjitha prezantimet, dokumentet dhe raportet nga konsultimet e palëve të interesuara.

Plani Kombëtar i Veprimit 2020-2022

Këtu do të gjeni planin përfundimtar të veprimit kombëtar për 2020-2022 dhe një përmbledhje të asaj që përfshihet në planin e veprimit. Gjatë implementimit do të gjeni gjithashtu informacionin përkatës për zbatimin e tij.