Deklarata e OGP

Për t'u bashkuar me OGP, vendet duhet të angazhohen për të mbështetur parimet e qeverisë së hapur dhe transparente duke miratuar Deklaratën e Qeverisë së Hapur (më poshtë). Përmes miratimit të kësaj Deklarate, vendet angazhohen të "nxisin një kulturë globale të qeverisjes së hapur që fuqizon dhe shpërndan për qytetarët dhe përparon idealet e qeverisë së hapur dhe pjesëmarrëse të shekullit të 21-të".

Deklarata është miratuar nga 75 vende pjesëmarrëse në OGP. Një vend i përshtatshëm që dëshiron të bashkohet me OGP duhet të mbështesë Deklaratën në Letrën e Qëllimit të saj.

DEKLARATA E QEVERISJES SË HAPUR
Shtator 2011

Si anëtarë të Partneritetit të Qeverisjes së Hapur, të angazhuar ndaj parimeve të mishëruara në Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut, Konventën e Kombeve të Bashkuara kundër Korrupsionit dhe instrumentet e tjera ndërkombëtare të lidhura me të drejtat e njeriut dhe qeverisjen e mirë:

Ne pranojmë se njerëzit në mbarë botën po kërkojnë më shumë hapje në qeveri. Ata po bëjnë thirrje për pjesëmarrje më të madhe qytetare në çështjet publike dhe kërkojnë mënyra për t'i bërë qeveritë e tyre më transparente, të përgjegjshme dhe efektive.

Ne jemi të vetëdijshëm se vendet janë në faza të ndryshme në përpjekjet e tyre për të promovuar hapjen në qeveri dhe se secili prej nesh ndjek një qasje në përputhje me prioritetet tona kombëtare dhe rrethanat dhe aspiratat e qytetarëve tanë.

Ne pranojmë përgjegjësinë për kapjen e këtij momenti për të forcuar angazhimet tona për të nxitur transparencën, për të luftuar korrupsionin, për të fuqizuar qytetarët dhe për të shfrytëzuar fuqinë e teknologjive të reja për ta bërë qeverinë më efektive dhe llogaridhënëse.

Ne mbështesim vlerën e hapjes në angazhimin tonë me qytetarët për të përmirësuar shërbimet, për të menaxhuar burimet publike, për të nxitur risi dhe për të krijuar komunitete më të sigurta. Ne përqafojmë parimet e transparencës dhe qeverisë së hapur me një synim drejt arritjes së përparimit më të madh, mirëqenies dhe dinjitetit njerëzor në vendet tona dhe në një botë gjithnjë e më të ndërlidhur.

Së bashku, deklarojmë angazhimin tonë për:

Rritja e disponueshmërisë së informacionit në lidhje me aktivitetet qeveritare
Qeveritë mbledhin dhe mbajnë informacion në emër të njerëzve, dhe qytetarët kanë të drejtë të kërkojnë informacion rreth veprimtarive qeveritare. Ne angazhohemi për të promovuar një qasje më të madhe në informacion dhe transparencë në lidhje me aktivitetet qeveritare në çdo nivel të qeverisjes. Ne angazhohemi të shtojmë përpjekjet tona për mbledhjen dhe publikimin sistematik të të dhënave për shpenzimet qeveritare dhe performancën për shërbimet dhe aktivitetet publike thelbësore. Ne angazhohemi që në mënyrë proaktive të sigurojmë informacione me vlerë të lartë, duke përfshirë të dhënat e papërpunuara, në kohën e duhur, në formate që publiku mund të gjejë lehtë, kuptojë dhe përdorë, dhe në formatet që lehtësojnë ripërdorimin. Ne angazhohemi për të siguruar qasje në mjete efektive, kur informacioni ose të dhënat janë ruajtur në mënyrë të parregullt, duke përfshirë mbikëqyrjen efektive të procesit të rekursit. Ne e pranojmë rëndësinë e standardeve të hapura për të promovuar qasjen e shoqërisë civile në të dhënat publike, si dhe për të lehtësuar ndërveprimin e sistemeve të informacionit qeveritar. Ne angazhohemi që të kërkojmë reagime nga publiku për të identifikuar informacionin me vlerë më të madhe për ta, dhe zotohemi t’i marrin në konsideratë këto reagime në maksimumin e mundshëm.

Mbështetje e pjesëmarrjes qytetare
Ne vlerësojmë pjesëmarrjen publike të të gjithë njerëzve, në mënyrë të barabartë dhe pa diskriminim, në vendimmarrje dhe në formulimin e politikave. Angazhimi publik, duke përfshirë pjesëmarrjen e plotë të grave, rrit efektivitetin e qeverive, të cilat përfitojnë nga njohuritë, idetë dhe aftësitë e njerëzve për të siguruar mbikëqyrje. Ne angazhohemi që formulimi i politikave dhe vendimmarrja të bëhet më transparent, duke krijuar dhe përdorur kanale për të kërkuar reagime nga publiku dhe duke thelluar pjesëmarrjen e publikut në zhvillimin, monitorimin dhe vlerësimin e aktiviteteve të qeverisë. Ne angazhohemi për të mbrojtur aftësinë e organizatave jofitimprurëse dhe të shoqërisë civile për të vepruar në mënyrë të qëndrueshme në angazhimin tonë ndaj lirisë së shprehjes dhe opinionit. Ne angazhohemi për krijimin e mekanizmave për të mundësuar bashkëpunim më të madh midis qeverive dhe organizatave të shoqërisë civile dhe bizneseve. 
Zbatimi i standardeve më të larta të integritetit profesional në të gjitha administratat tona. Qeveria e përgjegjshme kërkon standarde të larta etike dhe kodet e sjelljes për zyrtarët publikë. Ne angazhohemi që të kemi politika, mekanizma dhe praktika të forta anti-korrupsion, duke siguruar transparencë në menaxhimin e financave publike dhe prokurimet e qeverisë dhe forcimin e sundimit të ligjit. Ne angazhohemi për ruajtjen ose krijimin e një kuadri ligjor për të bërë informacion publik mbi të ardhurat dhe pasuritë e zyrtarëve publikë të nivelit të lartë. Ne angazhohemi për miratimin dhe zbatimin e rregullave që mbrojnë informatorët. Ne angazhohemi që të bëjmë informata lidhur me aktivitetet dhe efektivitetin e organizmave të parandalimit dhe të zbatimit të antikorrupsionit, si dhe procedurat për t'iu drejtuar këtyre organeve, në dispozicion të publikut, duke respektuar konfidencialitetin e informacionit specifik të zbatimit të ligjit. Ne angazhohemi për rritjen e pengesave kundër ryshfetit dhe formave të tjera të korrupsionit në sektorin publik dhe privat, si dhe për shkëmbimin e informacionit dhe ekspertizës.

Rritja e aksesit në teknologjitë e reja për hapje dhe llogaridhënie. 
Teknologjitë e reja ofrojnë mundësi për ndarjen e informacionit, pjesëmarrjen e publikut dhe bashkëpunimin. Ne synojmë të shfrytëzojmë këto teknologji për të bërë më shumë informacion publik në mënyra që u mundësojnë njerëzve që të kuptojnë se çfarë bëjnë qeveritë e tyre dhe të ndikojnë në vendimet. Ne angazhohemi për zhvillimin e hapësirave të aksesueshme dhe të sigurta në internet si platforma për ofrimin e shërbimeve, angazhimin e publikut dhe ndarjen e informacionit dhe ideve. Ne e pranojmë se qasja e barabartë dhe e përballueshme ndaj teknologjisë është një sfidë dhe angazhohet për të kërkuar lidhje më të madhe online dhe mobile, duke identifikuar dhe promovuar përdorimin e mekanizmave alternativë për angazhimin qytetar. Ne zotohemi për angazhimin e shoqërisë civile dhe komunitetit të biznesit për të identifikuar praktikat efektive dhe qasjet inovative për shfrytëzimin e teknologjive të reja për fuqizimin e njerëzve dhe promovimin e transparencës në qeveri. Ne gjithashtu pranojmë se qasja në rritje në teknologji nënkupton mbështetjen e aftësisë së qeverive dhe qytetarëve për ta përdorur atë. Ne angazhohemi për të mbështetur dhe zhvilluar përdorimin e risive teknologjike nga punonjësit qeveritarë dhe qytetarët. Ne gjithashtu kuptojmë se teknologjia është një plotësues, jo zëvendësues, për informacion të qartë, të përdorshëm dhe të dobishëm. 

Ne pranojmë se qeveria e hapur është një proces që kërkon angazhim të vazhdueshëm dhe të qëndrueshëm. Ne angazhohemi që të raportojmë publikisht mbi veprimet e ndërmarra për të realizuar këto parime, për t'u konsultuar me publikun për zbatimin e tyre dhe për të përditësuar angazhimet tona në dritën e sfidave dhe mundësive të reja.

Ne premtojmë të udhëheqim me shembull dhe të kontribuojmë në avancimin e qeverisë së hapur në vendet e tjera duke ndarë praktikat më të mira dhe ekspertizën dhe duke ndërmarrë angazhimet e shprehura në këtë deklaratë në baza jo të detyrueshme dhe vullnetare. Qëllimi ynë është të nxisim inovacionin dhe të nxisim progresin, dhe jo të definojmë standardet që do të përdoren si parakusht për bashkëpunim ose ndihmë apo për të renditur vendet. Ne theksojmë rëndësinë për promovimin e hapjes së një qasjeje gjithëpërfshirëse dhe disponueshmërinë e asistencës teknike për të mbështetur ngritjen e kapaciteteve dhe institucioneve.

Ne angazhohemi t'i përkrahim këto parime në angazhimin tonë ndërkombëtar dhe të punojmë për të nxitur një kulturë globale të qeverisë së hapur që fuqizon dhe jep për qytetarët dhe përparon idealet e qeverisë së hapur dhe pjesëmarrëse të shekullit të 21-të.