Procesi i bashkë-krijimit

Baza ligjore

Takime të Komitetit Shumëpalësh

Takimi i datës 11.11.2022
  Takimi i datës 30.11.2022 

   Konkluzionet Operacionale të mbledhjes së parë të Komitetit OGP
   Konkluzionet Operacionale te Mbledhjes se Komitetit Shumepalesh mbi Partneritetin per Qeverisje te Hapur
  Takimi i Komitetit shume-palesh mbi partneritetin per Qeverisjen e Hapur

Takimi i datës 09.02.2023 
  Mbledhja e Komitetit date 24.03.2023
 Aktivitete për të informuar shoqërinë civile
  News
  1. Ministrja Ekonomi mbledh përfaqësuesit e institucioneve shtetërore në kuadër të të iniciativës së Partneritetit të Qeverisjes së Hapur (OGP)
  2. Vazhdon puna për hartimin e Planit të Ri të Veprimit 2023-2025, në kuadër të iniciativës së Partneritetit të Qeverisjes së Hapur (OGP)