Raport Vete-Vleresimi

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit në rolin e Koordinatorit për Komponentin 2 “Qeverisja Elektronike” të Planit të Veprimit të OGP shpall sot për konsultim publik, me Organizata të Shoqërisë Civile, akademinë dhe qytetarët e të gjithë të interesuarit draftin e raportit të vlerësimit për zbatimin e PV OGP, per vitin 2020 e 6M 1 2021.

Nëpërmjet këtij njoftimi, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, ju fton të jepni kontributin tuaj mbi këtë dokument – raport vetë-vlerësimi.

Konsultimi online do të jetë i hapur deri në datë 9 gusht 2021. Komentet dhe kontributet tuaja mund ti dërgoni në adresen: marseda.prifti@akshi.gov.al.

Raport i Vetevleresimit OGP 2020-2022