Raporte Monitorimi

Ministria e Financave dhe Ekonomisë  në rolin e Koordinatorit për Komponentin 4 “Transparenca Fiskale” të Planit të Veprimit të OGP shpall sot për konsultim publik, me Organizata të Shoqërisë Civile, akademinë dhe qytetarët e të gjithë të interesuarit draftin e raportit të vlerësimit për zbatimin e PV OGP, per vitin 2020 e 6M 1 2021, komponenti 4, objektivi 8 – Transparenca në Buxhet dhe objektivi 9 – Transparenca e të Ardhurave.

Nëpërmjet këtij njoftimi, Ministria e Financave dhe Ekonomise, ju fton të jepni kontributin tuaj mbi këtë dokument – raport vetë-vlerësimi.


Konsultimi online do të jetë i hapur deri në datë 10 gusht 2021. Komentet dhe kontributet tuaja mund ti dërgoni në adresen: Nefrida.Cocka@financa.gov.al .

Raporti i vetevleresimit OGP 2020-2022