Komponentët / Zonat e Politikave të Planit Kombëtar të Veprimit 2020-2022

Komponenti 1:Lufta Kunder Korrupsionit
Komponenti 2:Qeverisja Dixhitale
Komponenti 3: Aksesi ne Drejtesi 
Komponenti 4: Transparenca Fiskale