Projekte

1. Open Data

opendata.gov.al është portali i të dhënave të hapura qeveritare për Shqipërinë. Në këtë portal do të gjeni të dhëna, informacion dhe dokumenta në vijim të nismës "Partneriteti për Qeverisjen e Hapur"

2. Konsultimi Publik

Në vijim të ligjit “Për njoftimin dhe konsultimin publik”, është ndërtuar Regjistri Elektronik për Njoftimet dhe Konsultimet Publike www.konsultimipublik.gov.al, ku hidhen të gjitha projekt-aktet që do t’i nënshtrohen konsultimit publik.