Pyetësor në kuadër të procesit të bashkë-bërjes së masave prioritare të angazhimeve të Planit Kombëtar të Veprimit, 2023-2025, të Partneritetit për Qeverisje të Hapur (OGP)