Komponenti 3: Drejtesi

Komponenti 3: Drejtesi

Burimet për palët e interesuara

 • Plani i Veprimit 2020-2022, i miratuar (SHQIP/ENGLISH)
 • Përmbledhje e komenteve të palëve të interesit dhe ndikimi në zotimet (SHQIP/ENGLISH)
 • OGP Brief (ENGLISH)
 • Përmbledhje e Drejtësisë (ENGLISH)
 • Aksesi në Planin e Veprimit të Drejtësisë (SHQIP)
 • Matrica e përparësisë (SHQIP)
 • Dorëzoni ide të përgjithshme (Online Link / PDF Format
 • Dorëzoni ide specifike për zotimet (Online Link / PDF Format
 • Kalendari për konsultime (SHQIP/ENGLISH)

Anketa parakonsultuese

Konsultimet me palët e interesit

1. Konsultimi - 29 Shtator 2020
2. Konsultimi - 05 Tetor 2020
3. Konsultimi - 13 tetor 2020
4. Konsultimi - 21 tetor 2020
 • Agjenda (SHQIP)
 • Pjesëmarrja(SHQIP)
 • Provat e pjesëmarrjes (Photos)
 • Minutat(SHQIP)
 • Prezantimi i MD (SHQIP)
 • Prezantimi i POC (ENGLISH)
 • Raporti i Konsultimit (SHQIP/ENGLISH)


Raporti i Vetëvlerësimit-Aksesi ne drejtesi
​​​​​​​