Komponentët / Zonat e Politikave

Plani Kombëtar i Veprimit 2020-2022 i Shqipërisë përbëhet nga katër komponentë që secili përqendrohet në një qëllim të politikës të zgjedhur si një fushë me fokus përparësie për reformën e qeverisë. Bashkë-krijimi i angazhimeve drejtohet nga institucionet kryesore të pikave fokale të secilit komponent nën koordinimin dhe mbështetjen teknike të pikës qeveritare të kontaktit (POC).

Më poshtë do të gjeni lidhje me të gjitha informacionet që lidhen me procesin e bashkë-krijimit brenda secilit komponent.