Komponenti 4: Transparenca Fiskale

Komponenti 4: Transparenca Fiskale

Burimet për palët e interesuara

 • Plani i Veprimit 2020-2022, i miratuar (SHQIP/ENGLISH)
 • Përmbledhje e komenteve të palëve të interesit dhe ndikimi në zotimet (SHQIP/ENGLISH)
 • OGP Brief (ENGLISH)
 • Raport i Transparencës Fiskale (ENGLISH)
 • Plani i Veprimit i Transparencës Fiskale (SHQIP)
 • Matrica e përparësisë (SHQIP)
 • Dorëzoni ide të përgjithshme (Link Online / Format PDF
 • Dorëzoni ide specifike për zotimet (Online Link / Format PDF
 • Kalendari për konsultime (SHQIP/ENGLISH)

Anketa parakonsultuese

 • Anketa parakonsultuese (SHQIP)
 • Raporti i para-konsultimit (SHQIP/ENGLISH)

Takimi i Grupit të Punës për Menaxhimin e Financave Publike

 • Agjenda (SHQIP)
 • Pjesëmarrja (SHQIP)
 • Provat e pjesëmarrjes (Photos)
 • Minutat (SHQIP)

Konsultimet me palët e interesit

1. Konsultimi - 15 shtator 2020


2. Konsultimi - 30 shtator 2020


3. Konsultimi - 14 tetor 2020

 

Raporte Monitorimi