Plani Kombetar i Veprimit 2020-2022

Plani Kombëtar i Veprimit 2020-2022 
Procesi për zhvillimin e planit të veprimit 2020-2022 është përqendruar në rritjen e mundësive për palët e interesuara në mënyrë që të angazhohen dhe të marrin pjesë në proces. Pas katërmbëdhjetë konsultimeve të palëve të interesuara të përqendruara në qëllimet e politikës së planit të veprimit, konsultimit elektronik publik dhe konsultimit me Këshillin Kombëtar për Shoqërinë Civile, plani i veprimit 2020-2022 përqendrohet në krijimin dhe zbatimin e reformave kuptimplota të qeverisë drejt një modeli më të hapur të qeverisjes që pasqyron nevojat dhe dëshirat e qytetarëve të saj. Në këtë faqe do të gjeni planin e veprimit të përfunduar, përmbledhjet e procesit dhe reagimet që kanë hyrë në zhvillimin e tij dhe çdo azhurnim të procesit të implementimit!
 

Plani Kombëtar i Veprimit 2020-2022

Miratimi zyrtar i Planit të Veprimit 2020-2022 nga Grupi i Menaxhimit të Integruar të Politikave për Qeverisjen e Mirë dhe Administratën Publike (SHQIP/ENGLISH)

Plani Kombëtar i Veprimit i përfunduar 2020-2022 për Shqipërinë (SHQIP/ENGLISH) konsiston në:
  • 4 Komponentët / Fushat e Politikave
  • 9 angazhimet
  • 17 Masat prioritare
  • 53 Pika referimi

Përmbledhja e procesit

Për një përmbledhje të procesit të zhvillimit të planit të veprimit 2020-2022 ju lutemi shikoni prezantimet përmbledhëse vijuese:
Përmbledhje e thjeshtë e procesit (SHQIP/ENGLISH)
Pasqyrë gjithëpërfshirëse e procesit(SHQIP/ENGLISH)

 

Përmbledhja e komenteve

Për një përmbledhje të reagimeve të palëve të interesuara dhe mënyrën se si ato janë përfshirë në plan, ju lutemi shikoni raportet përmbledhëse vijuese (SHQIP/ENGLISH)
 

Raporte Monitorimi


Për të dhënë ndonjë reagim, ju lutemi na kontaktoni në info@ogp.gov.al ose përmes faqes së internetit të kontaktit OGP

Plani Kombëtar për qeverisje të hapur 2020-2022 (Raport i Vetë-Vlerësimit) (SHQIP/ENGLISH)

Aneksi i Planit Kombëtar për qeverisje të hapur 2020-2022 (Raport i Vetë-Vlerësimit) (ENGLISH)