Procesi dhe Konsultimet e Bashkë-Krijimit

Për të lehtësuar pjesëmarrjen e përmirësuar të palëve të interesit në zhvillimin e Planit të Veprimit OGP të Shqipërisë 2020-2022, u krijua një kornizë për të mundësuar një gamë më të gjerë të mundësive për organizatat e shoqërisë civile dhe palët e interesit për të propozuar idetë e tyre për reformën qeveritare si dhe për të diskutuar, përsosur dhe elaboruar mbi reformat e propozuara nga qeveria.

Përmbledhje e procesit

Për një përmbledhje të kësaj qasjeje ju lutemi shikoni shënimet shpjeguese vijuese:
Përmbledhje e komenteve
Për një përmbledhje të reagimeve të palëve të interesit dhe mënyrën se si ato janë përfshirë në plan, ju lutemi shikoni raportet e mëposhtme përmbledhëse:

Sondazhe Parakonsultimi


Në fillim të procesit të zhvillimit, institucioni udhëheqës për secilin nga katër komponentët hartoi dhe zbatoi një sondazh para-konsultimi online për të identifikuar çështjet kryesore të qytetarëve në lidhje me ato fusha të fokusit të politikave, identifikimin e përparësive të palëve të interesuara dhe fushat për të përmirësuar angazhimin e palëve të interesuara përpara periudhës së konsultimit.
  • Anketa parakonsultuese: Lufta Kunder Korrupsionit /Qeverisja Dixhitale /Aksesi ne Drejtesi /Transparenca Fiskale
Raporti para-konsultimit  ​​​​​

Mjetet dhe burimet  për palët e interesuara

Burimet informative:
Mjetet e komenteve:

Konsultimet

Konsultimet tematike të palëve të interesuara
Katërmbëdhjetë konsultime me palët e interesit u kryen në shtator dhe tetor 2020 për të bashkëpunuar me shoqërinë civile drejt zhvillimit të angazhimeve të OGP. Konsultimet u drejtuan nga institucionet kryesore të pikave fokale (LFP) të secilës prej përbërësve. Për të promovuar përfshirjen aktive të palëve të interesuara me interes në fushat e politikave të përqendrimit, LFP shfrytëzuan listën e organizatave të regjistruara të shoqërisë civile (OSHC) të përpiluara nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile në mënyrë që të identifikojnë dhe kontaktojnë të gjitha OShC-të, fokusi i të cilave është ose në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë në lidhje me fushën e tyre të politikës së përqendrimit.

Për të inkurajuar pjesëmarrjen e informuar, pika qendrore e pikës së kontaktit të institucionit (POC) e koordinuar me LFP për të kryer konsultime tematike të palëve të interesuara me prezantime të shkurtra informuese për të lehtësuar dialogun dhe kontributin e palëve të interesuara. Në këto LFPs shpjeguan detajet përkatëse të punës së agjencisë së tyre dhe sugjeruan idetë dhe rekomandimet e reformave për planin e veprimit dhe në shumicën e konsultimeve POC do të paraqiste gjithashtu në mënyrë që të përshkruajë konceptin e OGP, të përshkruajë qasjen e Shqipërisë, të paraqesë shembuj të rëndësishëm nga vendet e tjera dhe mënyrat në të cilat palët e interesuara mund të kontribuojnë.

Pas çdo konsultimi, LFP përfundoi një raport konsultimi. Për informacione të hollësishme dhe të gjitha dokumentet në lidhje me secilën nga konsultimet, ju lutemi klikoni në përbërësit ose vetëm për raportet shih më poshtë:
 
Anti-Korrupsioni:
Report 1 SHQIP/ENGLISH  
Report 2 SHQIP/ENGLISH 
Report 3 SHQIP/ENGLISH
Report 4 SHQIP/ENGLISH
 
Qeverisja Dixhitale / Sherbimet Publike
Report 1 SHQIP/ENGLISH  
Report 2 SHQIP/ENGLISH  
Report 3 SHQIP/ENGLISH
 
Aksesi në drejtësi: 
Report 1 SHQIP/ENGLISH  
Report 2 SHQIP/ENGLISH  
Report 3 SHQIP/ENGLISH
Report 4 SHQIP/ENGLISH
 
Transparenca Fiskale: 
Report 1 SHQIP/ENGLISH  
Report 2 SHQIP/ENGLISH  
Report 3 SHQIP/ENGLISH

Konsultimi Publik Online
Drafti i Planit të Veprimit 2020-2022 u botua në Albania’s Electronic Register for Notices and Public Consultations dhe u vu në dispozicion për komente dhe reagime nga publiku.

Konsultimi me Këshillin Kombëtar për Shoqërinë Civile
Më 26 nëntor 2020, drafti i planit të veprimit iu prezantua Këshillit Kombëtar të Shqipërisë për Shoqërinë Civile. Përfaqësuesit nga shoqëria civile u ftuan të kontribuan me reagimet dhe rekomandimet e tyre mbi draft planin e veprimit dhe angazhimet e tij. Pjesëmarrësit më pas u ftuan të japin reagime dhe rekomandime shtesë dhe u është dhënë mundësia ta bëjnë këtë deri më 6 Dhjetor 2020 në mënyrë që kontributet e tyre të mund të përfshihen në planin përfundimtar të veprimit.