Procesi i Metodologjisë dhe Zhvillimit

Përmirësimi i pjesëmarrjes, transparencës dhe llogaridhënies qendrore për qasjen e Shqipërisë në zhvillimin dhe zbatimin e planit të saj të veprimit OGP 2020-2022.

Të centralizojë koordinimin e planit të veprimit dhe të sigurojë mbikëqyrje Njësia e Zhvillimit dhe Qeverisjes së Mirë brenda Zyrës së Kryeministrit vepron si Sekretariati Teknik dhe Pika e Kontaktit e Qeverisë Shqiptare (POC). Duke marrë përsipër përgjegjësi shtesë, POC ka zhvilluar dhe zbatuar një kornizë të re për bashkëpunimin e zgjeruar për të lehtësuar bashkërendimin, mbikëqyrjen, llogaridhënien dhe përfshirjen e palëve të interesit.

Plani i veprimit përbëhet nga katër qëllime të politikave strategjike (përbërës) me institucionet shoqëruese të pikave fokale (LFP) që kanë udhëhequr zhvillimin e planit të veprimit të këtij qëllimi në bashkëpunim me shoqërinë civile dhe palët kryesore të interesit.
 1. Anti-Korrupsion - Ministria e Drejtësisë (MD); Ministria e Financave dhe Ekonomisë (MOFE)
 2. Qeverisja Dixhitale / Shërbimet Publike - Agjencia Kombëtare për Shoqërinë e Informacionit (NAIS); Agjencia e Shërbimit për Sigurimin e Shërbimeve të Integruara (ADISA)
 3. Aksesi në Drejtësi - Ministria e Drejtësisë
 4. Transparenca Fiskale - Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Procesi i zhvillimit të planit të veprimit 2020-2022

 • Njoftimi i Zëvendës Kryeministrit: Fillimi i Hartimit të Planit të Veprimit të Partneritetit të Qeverisë së Hapur (OGP) 2020 - 2022(SHQIP/ENGLISH)
 • Fillimi i Proçesit të Hartimit të OGP (SHQIP/ENGLISH)
 • Shënim shpjegues: Proçesi i zhvillimit të planit të veprimit (SHQIP/ENGLISH)
 • Kalendari i Menaxhimit t[ Procesit t[ Zhvillimit t[ Planit t[ Veprimit (ENGLISH)

 

Metodologjia për Hartimin e Planit të Veprimit 2020-2022

 • Explanatory note: Methodological Approach (SHQIP/ENGLISH)
 • Explanatory note: Co-Creation, Participation & Consultation Process  (SHQIP/ENGLISH)
 • Action Plan Structure (Annex 1) (SHQIP/ENGLISH)
 • Structure for Lead Focal Point (Annex II) (SHQIP/ENGLISH)
 • Lead Institutions by component (Annex III) (SHQIP/ENGLISH)
 • Methodology for the Drafting Process (Annex IV) ( SHQIP/ENGLISH)
 • Calendar of the Action Plan Finalization Process (Annex V) (SHQIP/ENGLISH)
 • Template: Structure of the Action Plan (Annex VI) (SHQIP/ENGLISH)
 • Template: Structure of the Action Plan 2 (Annex VII) (SHQIP/ENGLISH)
 • Components proposed for the new OGP plan 2020-2022 (Annex VIII) (ENGLISH)
 • Indicator Template(Annex IX) (ENGLISH)


Mjetet mbështetëse për LFP-të për Hartimin e Planit të Veprimit 2020-2022


Qeveria e Shqipërisë ka zhvilluar dhe zbatuar një seri të re të mjeteve mbështetëse, mekanizmave dhe procedurave për LFP-të që sigurojnë një kornizë për zgjerimin e bashkë-krijimit dhe lehtësojnë llogaridhënien institucionale si për planin e veprimit 2020-2022 dhe nga i cili do të ndërtohet më tej për të ardhmen planet e veprimit.
 • Udhëzime për drejtimin e takimeve virtuale (ENGLISH)    
 • Modeli i raportit para-konsultimit (ENGLISH)    
 • Modeli i raportit të konsultimit (ENGLISH)     
 • Raporti i konsultimit korniza e reagimeve të POC (ENGLISH)   
 • Udhëzime për prioritizimin e ideve të angazhimit (ENGLISH)    
 • Mjet / ushtrim prioritarizimi për LFP (ENGLISH)    
 • Matrica e prioritizimit   (ENGLISH) 

 

Takime me ekspertë të OGP


4 Gusht 2020 - Takim me Koordinatorin e Lartë Rajonal OGP, Evropë
17 Shtator 2020 - Takim me Përfaqësuesit e OGP dhe IRM
 • Agenda(ENGLISH)/Minutat e Takimit(ENGLISH)/Konkluzionet Operacionale(ENGLISH)/Pjesemarrja(Fotografi)
 • Prezantimi: Progresi në Hartimin e Planit të Ri të Veprimit 2020-2022(ENGLISH)/Prezantimi: Risitë e reja metodologjike për planin e veprimit 2020-2022 (ENGLISH

15-16 Tetor 2020 - Takimi Rajonal i OGP i Ballkanit Perëndimor